Algemene bepalingen Dutch Orange Company BV en Stichting Oranjefeesten Apeldoorn - K055

Algemene bepalingen Dutch Orange Company BV en Stichting Oranjefeesten Apeldoorn

Algemene bepalingen Dutch Orange Company BV en Stichting Oranjefeesten Apeldoorn

INZET en AANWIJZINGEN van de Stichting en BV

 1. De Stichting Oranjefeesten Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41040838, hierna de stichting, en haar 100% dochteronderneming de Dutch Orange Company BV, gevestigd te Apeldoorn ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63188163, hierna de BV, zetten zich in om op Koningsdag, hierna het evenement, een zo groot mogelijk feest te bewerkstelligen als met de haar ter beschikking staande middelen mogelijk en verantwoord is. Desondanks kan de Stichting en de BV geen garanties bieden voor wat betreft opkomst van publiek.
 2. De Vergunninghouder verplicht zich te houden aan de aard van commerciële verkopen, de tijden en de locatie die in de vergunning zijn vermeld. De Vergunninghouder draagt er zorg voor, dat bij haar werkzaamheden en verkopen niet wordt gehandeld in strijd met opdrachten van de Stichting, de BV, wettelijke bepalingen, verordeningen of andere overheidsbepalingen.
 3. De Vergunninghouder verplicht zich de aanwijzingen van de programmaleiding c.q. de Stichting en de BV op te volgen.
 4. Bij herhaalde weigering door de Vergunninghouder van het opvolgen van instructies van de programmaleiding c.q. de stichting/BV, dan wel bij herhaalde inbreuk op artikel 2 van deze algemene bepalingen, behoudt De Stichting/BV zich het recht voor om de overeenkomst met de Vergunninghouder te ontbinden waarbij eventuele schade voortvloeiend uit de gedraging van de Vergunninghouder door de Stichting/BV op hem zal worden verhaald. Tevens kan er een boete opgelegd worden van tweemaal de overeengekomen vergunningssom en behoudt de Stichting/BV het recht om toekomstige vergunningen te weigeren
 5. De Stichting/BV toets de vergunningsaanvragen jaarlijks aan het evenementenbeleid, de gestelde criteria en beschikbare locaties. Zij heeft het recht om vergunningsaanvragen toe- en af te wijzen. Er kunnen geen rechten uit het verleden ontleend worden.

Faciliteiten

 1. De Stichting/BV voorziet in marktkramen, stroom en overige faciliteiten in het Oranjepark en Beekpark. De Vergunninghouder staan deze faciliteiten ter beschikking voor zover deze vooraf zijn aangevraagd. Het is mogelijk een eigen bijdrage aan de Vergunninghouder te vragen voor het gebruik van de faciliteiten.
 2. Het gebruik van de faciliteiten en ter beschikking gestelde materialen is op eigen risico. De Stichting/BV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor verlies van materiaal, ongevallen en/of fysieke letsels gedurende het gebruik van de faciliteiten, noch voor schade toegebracht aan het materiaal door de Vergunninghouder.
 3. De Vergunninghouder dient de ter beschikking gestelde materialen goed te beheren.
 4. Schade aan de ter beschikking gestelde materialen en faciliteiten die de grenzen van het redelijke voor de periode van het gebruik overstijgt, is ten laste van de Vergunninghouder.
 5. Opbouw vindt op Koningsdag zelf plaats tenzij anders vooraf is afgesproken.
 6. Aangezien het evenement zich in de binnenstad van Apeldoorn afspeelt kan de Stichting/BV aan de Vergunninghouder geen privé parkeerplaats bieden. De Vergunninghouder is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veilige parkeergelegenheid. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel verkregen boetes ter zake foutparkeren.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. De Stichting/BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of het verloren gaan van materialen, verkoopwaar, of andere arbeidsmiddelen, behoudens eventuele gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting /BV.
 2. De Stichting/BV aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het niet doorgaan van het evenement door een niet aan De Stichting/BV toe te rekenen omstandigheid. Wanneer Koningsdag geen doorgang vindt vanwege een omstandigheid betreffende leden van het koninklijk huis dan wel omstandigheden verband houdend met de volksgezondheid, dan wel vanwege door de overheid afgekondigde maatregelen in verband met de openbare orde of volksgezondheid, dan vormen deze omstandigheden voor De Stichting/BV een grond voor een beroep op overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.


Betaling en annulering

 1. De uiterste betaaldatum is 14 april 2023
 2. Indien geen betaling ontvangen is op de uiterste betaaldatum, verliest u uw recht op vergunning en bestaat de mogelijkheid u het toekomstig recht te ontzeggen
 3. Bij annulering van de overeenkomst na betaling worden de volgende kosten aangerekend:
  –   Méér dan 30 dagen voor aanvang van Koningsdag: €50 administratieve kosten.
  –   15-30 dagen voor aanvang van Koningsdag: 40% van de vergunningsprijs + €50 administratieve kosten.
  –   5-14 dagen voor aanvang van Koningsdag: 60% van de vergunningsprijs + €50 administratieve kosten.
  –   Minder dan 5 dagen voor aanvang van Koningsdag: 80% van de vergunningsprijs + €50 administratieve kosten.


Niet nakomen van de overeenkomst

 1. Bij het niet of niet deugdelijk verrichten dan wel nakomen van de contractuele verplichtingen, is de Vergunninghouder een direct opeisbare boete verschuldigd van tweemaal de overeengekomen vergunningssom, zulks onverminderd het recht van de Stichting/BV op verhaal van aanvullende schade op de Vergunninghouder.
 2. Bij niet tijdige voldoening van het bedrag heeft tussen partijen een contractuele rente te gelden van 15 %. De (buitengerechtelijke) kosten verbandhoudend met de incassering van de vordering van De Stichting/BV worden berekend op grond van Rapport Voorwerk II.
 3. Bij het niet of niet deugdelijk verrichten dan wel nakomen van de contractuele verplichtingen, kan de stichting/BV de Vergunninghouder uitsluiten bij het verlenen van vergunningen in de toekomst.
 4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 5. De Rechtbank Zutphen heeft tussen partijen als bevoegde rechtbank te gelden.


Dit document geldt voor Koningsdag 27 April 2023 op de afgesproken tijd van 07:00 uur tot 18:00 uur voor de locatie aangegeven op uw vergunning.